slider image


"มีสิทธิ์รับหน่วยพัฒนาความรู้ (PDU) ตามที่สภาวิศวกรให้การรับรอง
เพื่อประโยชน์ในการสอบเลื่อนระดับเป็นสามัญวิศวกร และวิศวกรอาเซียน (AEC)"

slider image
slider image


รายละเอียดงาน

หลักการและเหตุผล / วัตถุประสงค์ / กลุ่มเป้าหมาย


กำหนดการ

โปรแกรมการสัมมนาเชิงวิชาการฯ


ขั้นตอนการสมัครสมาชิก IEEE

รายละเอียดขั้นตอนการสมัครสมาชิก IEEE