» MAGAZINE TO SAVE THE WORLD «
 Home  About us  Contact us
Register MEMBER
• Home
• Green Magazine
• Green News
• Green People
• Green Directory
Green on Facebook

สนพ. จัดงาน “วิจัยพลังงานไทย เพื่อก้าวที่ยั่งยืน” หนุนงานวิจัยใหม่ ตอบโจทย์ Thailand 4.0
2018-03-19     Posted in Green News
Facebook Twitter More...

เมื่อเร็วๆ สนพ. จัดงานสัมมนา “วิจัยพลังงานไทย เพื่อก้าวที่ยั่งยืน” เพื่อเผยแพร่ผลงานวิจัยด้านพลังงานที่ได้รับการสนับสนุนจากกองทุนฯ และแลกเปลี่ยนความคิดเห็นระหว่างนักวิจัย เพื่อให้เกิดองค์ความรู้ใหม่ๆ ตอบโจทย์นโยบาย Thailand 4.0

ดร.ศิริ จิระพงษ์พันธ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงาน กล่าวว่า พลังงานเป็นสิ่งสำคัญที่จะขับเคลื่อนประเทศไปสู่ Thailand 4.0 ดังนั้น กระทรวงพลังงานจึงได้ดำเนินนโยบาย Energy 4.0 เพื่อให้การขับเคลื่อนแผนงานด้านพลังงาน เป็นไปตามเป้าหมาย โดยให้ความสำคัญเรื่องการศึกษาวิจัยด้านพลังงานมาโดยตลอด เนื่องจากเป็นรากฐานสำคัญในการพัฒนาประเทศ โดยที่ผ่านมา กองทุนเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน ได้ให้การสนับสนุนหน่วยงานภาครัฐ สถาบันการศึกษา และองค์กรเอกชนในการทำวิจัยด้านอนุรักษ์พลังงานและพลังงานทดแทน ตลอดจนสนับสนุนทุนวิจัยแก่นักศึกษาอย่างต่อเนื่องตั้งแต่ปี 2540 เป็นต้นมา หลายโครงการที่สามารถนำมาต่อยอดจนเป็นที่ต้องการของผู้ประกอบการและประชาชน เพื่อให้เกิดการพัฒนาด้านนวัตกรรมพลังงานใหม่ๆ และสามารถนำมาใช้จริงได้ในชีวิตประจำวัน

สำหรับโครงการศึกษาวิจัยที่มีความโดดเด่น อาทิ 1.โครงการปรับปรุงประสิทธิภาพการใช้ไฟฟ้าในอาคารสำนักงานและบ้านที่อาศัยด้วยระบบตรวจวัดการใช้ไฟฟ้าแบบออนไลน์และการควบคุมโหลดไฟฟ้า ซึ่งได้ทำการศึกษาวิจัย พัฒนา และทดสอบระบบตรวจวัดการใช้พลังงานไฟฟ้าและกำลังไฟฟ้าของเครื่องจักรและอุปกรณ์ไฟฟ้าในอาคารสำนักงานและที่อยู่อาศัย โดยได้มีการพัฒนาระบบศูนย์จัดการพลังงาน เพื่อทำหน้าที่เป็นศูนย์กลางในการบริหารจัดการการใช้ไฟฟ้า อาทิ การวัดปริมาณการใช้ไฟฟ้า การเก็บบันทึกข้อมูลแบบต่อเนื่องโดยใช้การสื่อสารแบบไร้สายในการรับ/ส่งข้อมูล การวิเคราะห์การใช้ไฟฟ้าและประสิทธิภาพพลังงาน และการแจ้งเตือน/รายงานผลแบบออนไลน์ เป็นต้น 2.โครงการศึกษาแนวทางการผสานพลังงานหมุนเวียนกับระบบไฟฟ้าและพัฒนานโยบายการกักเก็บพลังงานไฟฟ้าขนาดใหญ่ เป็นการศึกษาผลกระทบของพลังงานหมุนเวียนที่เพิ่มเข้ามาในระบบจำนวนมาก และแนวทางการแก้ปัญหา ซึ่งประกอบด้วย การใช้ระบบกักเก็บพลังงาน การขยายสายส่ง เป็นต้น 3. โครงการการศึกษาต้นแบบการบริหารจัดการเชื้อเพลิงขยะพลาสติกสำหรับใช้ในการผลิตน้ำมันจากขยะพลาสติกครบวงจร เป็นการศึกษาการจัดการขยะมูลฝอยและของเสียอันตราย โดยนำมาผลิตเป็นขยะเชื้อเพลิงและปุ๋ยอินทรีย์ และนำมาผลิตเป็นน้ำมันโดยเทคโนโลยีการแยกสบายด้วยความร้อน ซึ่งนอกจากจะช่วยลดขยะมูลฝอยที่เป็นปัญหาในท้องถิ่นแล้ว ยังมีผลพลอยได้เป็นขยะเชื้อเพลิง RDF และปุ๋ยอินทรีย์ สร้างรายได้และความเข้มแข็งให้ชุมชน โดยต้นทุนการผลิตขยะพลาสติกเป็นน้ำมันจะอยู่ที่ 11.20-17.76 บาทต่อลิตร

กองทุนเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน ได้ให้การสนับสนุนทุนวิจัยแก่นักศึกษตั้งแต่ระดับปริญญาตรีถึงปริญญาเอก ก่อให้เกิดงานวิจัยและเครือข่ายด้านการวิจัยพลังงานในมหาวิทยาลัยต่างๆ ทั้งของรัฐและเอกชน และสำหรับการสนับสนุนทุนวิจัยของกองทุนฯ ในระยะต่อไป จะมุ่งเน้นให้การสนับสนุนเรื่องที่สอดคล้องกับแนวนโยบาย Energy 4.0 ได้แก่ การส่งเสริมการใช้ยานยนต์ไฟฟ้า (EV) ในประเทศไทย การสนับสนุนการออกแบบเมืองอัจฉริยะ (Smart Cities-Clean Energy) การสนับสนุนการศึกษาวิจัยเทคโนโลยีกักเก็บพลังงาน (Energy Storage Systems) และการขับเคลื่อนการลงทุนด้านเศรษฐกิจชีวภาพ (Bio Economy) ของประเทศไทย เพื่อช่วยผลักดันให้เกิดงานวิจัยใหม่ๆ ตอบโจทย์นโยบาย Thailand 4.0 ของรัฐบาล และสร้างความมั่นคงด้านพลังงานให้กับประเทศ กฟภ. ผนึกกำลัง เมสเซ่ แฟรงค์เฟิร์ต เตรียมจัดงาน Thailand Lighting Fair 2018
 บีไอจีมอบอุปกรณ์ทางการแพทย์มูลค่ากว่าล้านบาทให้กับ 5 โรงพยาบาลรัฐในภาคเหนือ
 ถิรไทย..มุ่งมั่นสร้างสรรค์สิ่งดีๆเพื่อสังคมไทย มอบหม้อแปลงไฟฟ้า แก่ ม.เทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย สงขลา
 ก.พลังงาน จับมือ สมาคมยานยนต์ไฟฟ้าไทย เปิดสถานีอัดประจุไฟฟ้า ตั้งเป้าหมาย 150 สถานี ปี 2562
 สนพ. จัดงาน “วิจัยพลังงานไทย เพื่อก้าวที่ยั่งยืน” หนุนงานวิจัยใหม่ ตอบโจทย์ Thailand 4.0
 กลาสเทค2018 งานแสดงอุตสาหกรรมแก้วและกระจกระดับนานาชาติที่ใหญ่ที่สุดในโลก
 อั๊คโซ่ โนเบล เปิดตัวนวัตกรรมเทรนด์สีผงสำหรับงานด้านสถาปัตยกรรม Futura 2018-2021
 กรีนลาเท็กซ์ ปักธงปี 61 ขึ้นเป็นผู้นำธุรกิจเครื่องนอนสุขภาพในไทยขยายสาขากว่า 30 สาขา พร้อมเปิดโรงงานใหม่ใหญ่ที่สุดในเอเชียปลายปีนี้
 บี.กริม เพาเวอร์ ‘BGRIM’ ชูกำไรเฉียด 3,600 ล้านบาท พุ่งกว่า 55% ตั้งเป้าเพิ่มกำลังการผลิตปี 2561 กว่า 400 เมกะวัตต์
 BASF ร่วมลงนาม MOU เพื่อดำเนินการฟื้นฟูแม่น้ำและโครงการปรับปรุงสิ่งแวดล้อมในประเทศไทย

ดูข่าวทั้งหมด »

Home About us Green Magazine Green News Green People Green Directory Contact us
Copyrigth©GREENNETWORKTHAILAND.COM All rigth reserved.