» MAGAZINE TO SAVE THE WORLD «
 Home  About us  Contact us
Register MEMBER
• Home
• Green Magazine
• Green News
• Green People
• Green Directory
Green on Facebook

สนพ. จัดทำ Load Forecast สอดรับยุคเทคโนโลยีเปลี่ยนผ่าน ระดมความเห็น ดึงปัจจัยขับเคลื่อนนโยบาย Energy 4.0 ร่วมพิจารณา
2017-11-30     Posted in Green News
Facebook Twitter More...

สนพ. ระดมความคิดเห็นการจัดทำพยากรณ์ความต้องการใช้พลังงานของประเทศ (Load Forecast) ให้ทันสมัย หลังจากมีปัจจัยใหม่ๆ ที่กระทบต่อความต้องการใช้พลังงานโดยเฉพาะนโยบายด้านยานยนต์ไฟฟ้า (EV) โครงการรถไฟความเร็วสูง เขตเศรษฐกิจพิเศษ EEC ตลอดจนปัจจัยที่ผู้ใช้ไฟฟ้าเปลี่ยนไปผลิตไฟใช้เองเพิ่มขึ้น ทั้งนี้ เพื่อประเมินทิศทางการใช้ไฟฟ้าของประเทศ สำหรับใช้เป็นข้อมูลพื้นฐานในการวางแผนและกำหนดนโยบายด้านไฟฟ้า เพื่อให้เกิดความมั่นคงด้านพลังงาน

ดร.ทวารัฐ สูตะบุตร ผู้อำนวยการสำนักงานนโยบายและแผนพลังงาน (สนพ.) และโฆษกกระทรวงพลังงาน ในฐานะประธานคณะทำงานจัดทำค่าพยากรณ์ความต้องการไฟฟ้า เปิดเผยว่า สนพ. ได้จัดสัมมนาหัวข้อ “Load Forecast : ทิศทางการใช้ไฟฟ้าอนาคต” (29 พฤศจิกายน 2560) เพื่อรับฟังความคิดเห็นต่อการจัดทำ Load Forecast หรือการพยากรณ์ความต้องการไฟฟ้าของประเทศ ซึ่งเป็นกระบวนการที่มีความสำคัญในการวางแผนพัฒนากำลังการผลิตไฟฟ้าของประเทศ เพราะค่าพยากรณ์ความต้องการไฟฟ้าในอนาคตที่มีความแม่นยำจะช่วยให้การวางแผน และการลงทุนด้านการจัดหาไฟฟ้าของประเทศเป็นไปอย่างเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ ซึ่งปัจจุบันสภาวะด้านเศรษฐกิจ สังคม และเทคโนโลยีเปลี่ยนแปลงรวดเร็ว ทำให้การใช้ไฟฟ้ามีการเปลี่ยนแปลงตามไปด้วย จึงมีความจำเป็นต้องปรับปรุงข้อมูลให้สอดคล้องกับสถานการณ์และปัจจัยที่เปลี่ยนแปลงไป โดยเฉพาะปัจจัยด้านนโยบายรัฐ อาทิ นโยบาย Energy 4.0 ที่ส่งเสริมการใช้ยานยนต์ไฟฟ้า (Electric Vehicle : EV) โครงการรถไฟความเร็วสูง โครงการระเบียงเศรษฐกิจภาคตะวันออก (Eastern Economic Corridor : EEC) รวมถึงปัจจัยด้านผู้ใช้ไฟฟ้า เช่น พฤติกรรมของผู้ใช้ไฟฟ้าประเภทบ้านอยู่อาศัยที่เปลี่ยนแปลงไปผลิตไฟฟ้าใช้เองจากพลังงานแสงอาทิตย์บนหลังคา (Solar Rooftop) ซึ่งปัจจุบันมีต้นทุนที่ลดลงอย่างมาก

ทั้งนี้ เพื่อให้ได้มาซึ่งค่าพยากรณ์ความต้องการไฟฟ้าที่เป็นที่ยอมรับ วิธีการพยากรณ์ และแบบจำลองการพยากรณ์ความต้องการไฟฟ้าในระยะยาว จึงได้จัดสัมมนารับฟังความคิดเห็นครั้งนี้ขึ้น โดยข้อคิดเห็น และข้อเสนอแนะที่ได้จากงานสัมมนา จะนำไปเป็นส่วนหนึ่งในการปรับปรุงการพยากรณ์ความต้องการใช้ไฟฟ้าให้มีความเหมาะสม สอดคล้องกับสถานการณ์โดยเฉพาะเทคโนโลยีที่เปลี่ยนแปลงรวดเร็วในยุค Disruptive Technology ซึ่งมีอิทธิพลทำให้ทิศทางการใช้ไฟฟ้าของประเทศเปลี่ยนแปลงไป

ปัจจุบันการพยากรณ์ความต้องการไฟฟ้า มีคณะทำงานจัดทำค่าพยากรณ์ความต้องการไฟฟ้า ซึ่งมีผู้แทนจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง อาทิ 3 การไฟฟ้า คือ การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (กฟภ.) และการไฟฟ้านครหลวง (กฟน.) รวมทั้งผู้ทรงคุณวุฒิ จะทำหน้าที่ศึกษาและวิเคราะห์ข้อมูล รวมทั้งปรับปรุงและพัฒนาวิธีการพยากรณ์ฯ เพื่อให้ได้ค่าพยากรณ์ฯ ที่มีความถูกต้องและแม่นยำ เสนอต่อคณะอนุกรรมการพยากรณ์ความต้องการไฟฟ้าและจัดทำแผนพัฒนากำลังผลิตไฟฟ้าของประเทศ พิจารณาและใช้เป็นข้อมูลพื้นฐานในการวางแผนและกำหนดนโยบายด้านไฟฟ้าของประเทศต่อไป ชไนเดอร์ อิเล็คทริค เปิดตัว อีเซอร์จี พี 3 รีเลย์ป้องกันไฟฟ้าแรงดันกลาง รับเทรนด์พลังงานยุคไทยแลนด์ 4.0 ด้วยระบบดิจิทัล
 UPA เดินหน้าลงทุนโซลาร์ฟาร์มสหกรณ์
 จุฬาฯ เปิดงาน “วันวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม ครั้งที่ 2” พร้อมตอกย้ำนวัตกรรมด้านวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม สนองนโยบายในยุคไทยแลนด์ 4.0
 SETA 2018 จัดต่อเนื่องปีที่ 3 ภายใต้ธีม “Towards Consolidated Innovative Energy Technology”
 โครงการพลังงานทดแทนชุมชน ไทย - เยอรมัน ครั้งที่ 3 หนุนการผลิตพลังงานยั่งยืน
 “อิตัลไทยวิศวกรรม” ร่วมบรรยายในงานสัมมนา ระบบผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์บนหลังคา(Solar Rooftop)
 รัฐมนตรี ก.พลังงาน เยี่ยมชมโครงการพลังน้ำคิรีธาร - คลองทุ่งเพล จ.จันทบุรี
 สจล. – จุฬาฯ - ซีเอ็มเคแอล ผนึกกำลังสร้างหลักสูตรวิศวะฯและเทคโนโลยีขั้นสูง เปิดมิติใหม่วงการอุดมศึกษาไทย
 ชไนเดอร์ อิเล็คทริค เตรียมส่งโคมไฟโมบิยา พลังงานแสงอาทิตย์ จุดความสว่างให้พื้นที่ไร้พลังงาน
 ยิปรอคเผยความสำเร็จปี 2560 ตอกย้ำผู้นำด้านนวัตกรรมและโซลูชั่นส์การก่อสร้างที่ยั่งยืน

ดูข่าวทั้งหมด »

Home About us Green Magazine Green News Green People Green Directory Contact us
Copyrigth©GREENNETWORKTHAILAND.COM All rigth reserved.