สมองแห่งพุทธะ

ผู้เขียน : Richard Mendius (ริชาร์ด แมนดิอัส),Rick Hanson (ริค แฮนสัน)

ผู้แปล : ดร.ณัชร สยามวาลา

สำนักพิมพ์ : อมรินทร์ธรรมะ

หนังสือธรรมะแนววิทยาศาสตร์ที่กล่าวถึงความสัมพันธ์ระหว่างสมองและจิตใจ โด่งดังมากในหลายประเทศทั่วโลก ผู้เขียนเล่าเรื่องระบบการทำงานของสมอง การทำงานของจิตใจ และการทำงานที่เกี่ยวเนื่องสัมพันธ์กันระหว่างสมองและจิตใจ ซึ่งส่งผลต่อพฤติกรรมและอารมณ์ความรู้สึกของคนได้อย่างเป็นระบบ ชัดเจน และเข้าใจได้ง่ายขึ้น นำเสนอวิธีการพัฒนาสมองและจิตใจที่ทุกคนสามารถปฏิบัติตามเพื่อพัฒนาตนเองได้จริง รวมทั้งเปิดเผยความยิ่งใหญ่ของการปฏิบัติที่ช่วยพัฒนาสมอง ทั้งยังได้หยิบยกวิธีการต่างๆ ตามหลักพุทธ รวมทั้งคำสอนของครูบาอาจารย์ทางวิปัสสนา และใช้หลัก วิทยาศาสตรม์ าอธิบายควบคูกั่นไป ไมว่ า่ จะในเรื่องของการมีเมตตาตอ่ ตนเอง วิธีสรา้งสุข วิธีผ่อนคลาย และวิธีเจริญภาวนา