มหัศจรรย์แนวพระราชดำริ

ผู้แต่ง : บก.สวัสดิศักดิ์ สงบยิ่ง

สำนักพิมพ์ : ประพันธ์สาส์น, บจก. สนพ

เรื่องย่อ แก๊งป่วนชวนเรียนรู้สวนจิตรลดา 1 เพราะเหตุการณ์ไม่คาดฝัน เก่ง อ้วน โจ้ แว่น และนิดหน่อย จึงได้มีโอกาสเข้าไปเรียนรู้หลากหลายเรื่องราวในโครงการส่วนพระองค์ สวนจิตรลดา ซึ่งดำเนินงานตามแนวพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช เพื่อแก้ปัญหาให้กับเกษตรกร โดยยึดหลักเศรษฐกิจพอเพียง จะมีพระราชวังใดในโลกที่มีนาข้าว โรงสีข้าว โรงเผาถ่าน กังหันลม สวนป่าไม้สาธิต บ่อเพาะพันธุ์ปลา โรงเลี้ยงโคนม โรงผลิตปุ๋ย โรงเพาะเห็ด อย่างที่มีอยู่ในพระราชวังสวนจิตรลดารโหฐานแห่งนี้