การออกแบบผลิตภัณฑ์ท้องถิ่น

ผู้แต่ง : อรัญ วานิชกร

สำนักพิมพ์ : สำนักพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

แนวคิดและวิธีการออกแบบสร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์ร่วมสมัยต่างๆ ที่ได้จากการศึกษาภูมิปัญญาไทย และภูมิปัญญาท้องถิ่นอันทรงคุณค่าทั้งของไทยและสากล ทั้งทฤษฎีและการปฏิบัติการออกแบบผลิตภัณฑ์จากท้องถิ่น (OTOP) ที่ได้จากงานวิจัยและประสบการณ์การออกแบบของผู้เขียน โดยยังคงคุณค่า เรื่องราว ทางภูมิปัญญาดั้งเดิม ควบคู่กับการปรับตัวสู่บริบทที่เปลี่ยนแปลงไปในปัจจุบัน เพื่อติดอาวุธทางการแข่งขันด้วยแนวคิดเศรษฐกิจสร้างสรรค์สู่สากลต่อไป