อ่านแล้ว Young

ผู้เขียน : ธิดากานต์ รุจิพัฒนกุล (หมอผิง), พ.ญ.

คู่มือสุขภาพสำหรับทุกเพศทุกวัย ที่จะทำให้คุณเข้าใจร่างกายที่ใช้งานอยู่ทุกวัน ว่าจริงๆ แล้ว คุณกำลังใช้ร่างกายผิดๆ หรือไม่ ปล่อยปละละเลยแค่ไหน ลึกๆ แล้วร่างกายแต่ละระบบทำงานกันอย่างไร ขับเคลื่อนไปได้อย่างไร จะดูแลรักษาและบำรุงซ่อมแซมอย่างไร เพื่อให้คุณสามารถใช้งานร่างกายที่คุณมีอยู่จำกัดเพียงหนึ่งร่างนี้ได้อย่างคงประสิทธิภาพสูงสุด ในระยะเวลาที่ยาวนานที่สุดเท่าที่ระบบจะคงอยู่ได้