แนวคิดของความพอเพียง

บรรณาธิการ : ศ. ดร.แกลย์ ซี เอเวอรี่ และ ศ. ดร.ฮาราลด์ เบิร์กสไตเนอร์

“แนวคิดของความพอเพียง : ของขวัญจากประเทศไทยแด่โลกที่ไม่ยั่งยืน” (Sufficiency Thinking: Thailand’s gift to an unsustainable world) หนังสือเล่มเดียวที่จัดทำเป็นหนังสือเรื่องหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงเป็นภาษาอังกฤษ โดยได้รวบรวมข้อมูลของผลที่เป็นรูปธรรมของการประยุกต์ใช้หลักปรัชญาในทุกสาขา ไม่เฉพาะในภาคเกษตรกรรม ทั้งนี้ ในหัวข้อเรื่อง “ภาวะผู้นำที่ยั่งยืน” มีเนื้อหาเกี่ยวกับ “ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง” ซึ่ง พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว พระราชทานเป็นแนวทางในการนำพาประเทศไทยให้ข้ามผ่านวิกฤติเศรษฐกิจครั้งใหญ่ของทวีปเอเชียที่เกิดขึ้นในปี พ.ศ. 2540 และหลายภาคส่วนในสังคมไทยได้น้อมนำหลักปรัชญานี้ไปเป็นแนวทางปฏิบัติอย่างแพร่หลาย นอกจากนี้ยังมีมุมมองจากนักวิจัยและผู้เชี่ยวชาญชาวไทย จำนวน 20 ท่าน เกี่ยวกับการประยุกต์ใช้แนวคิดของความพอเพียง เพื่อทำให้เกิดผลลัพธ์ที่ดีอย่างมีประสิทธิภาพ ทั้งในระดับบุคคล ครอบครัว ชุมชน และองค์กรขนาดต่างๆ

สำหรับผู้สนใจ มีจำหน่ายแล้วตามร้านหนังสือชั้นนำทั่วไป และสามารถสั่งซื้อทางออนไลน์ สำหรับรายละเอียดเพิ่มเติม www.instituteforsustainableleadership.com